Giant Pincushion Flower

Plant Information

Taxonomic Name: Cephalaria gigantea
Common Name: Giant Pincushion Flower