Stokes' Aster

Plant Information

Taxonomic Name: Stokesia laevis cv. Blue Danube
Common Name: Stokes' Aster