Plum Smokey Mullein

Plant Information

Taxonomic Name: Verbascum hybrida cv. Plum Smokey
Common Name: Plum Smokey Mullein