Shredded Umbrella Plant

Plant Information

Taxonomic Name: Syneilesis aconitifolia
Common Name: Shredded Umbrella Plant