Bronx Green Forsythia

Plant Information

Taxonomic Name: Forsythia viridissima cv. Bronxensis
Common Name: Bronx Green Forsythia