American Gothic Hosta

Plant Information

Taxonomic Name: Hosta cv. American Gothic
Common Name: American Gothic Hosta