European Gooseberry

Plant Information

Taxonomic Name: Ribes uva-crispa
Common Name: European Gooseberry