Wild White Indigo

Plant Information

Taxonomic Name: Baptisia leucantha
Common Name: Wild White Indigo