White Baneberry

Plant Information

Taxonomic Name: Actaea pachyoda cv. Alba
Common Name: White Baneberry