Feather Solomonplume

Plant Information

Taxonomic Name: Smilacina racemosa
Common Name: Feather Solomonplume