Prairie Dropseed

Plant Information

Taxonomic Name: Sporobolus heterolepis
Common Name: Prairie Dropseed