Wild Leek

Plant Information

Taxonomic Name: Allium tricoccum
Common Name: Wild Leek