Yellow Troutlily

Plant Information

Taxonomic Name: Erythronium americanum
Common Name: Yellow Troutlily