White Troutlily

Plant Information

Taxonomic Name: Erythronium albidum
Common Name: White Troutlily