Nanking Cherry

Plant Information

Taxonomic Name: Prunus tomentosa
Common Name: Nanking Cherry