Manchurian Striped Maple

Plant Information

Taxonomic Name: Acer tegmentosum
Common Name: Manchurian Striped Maple
Garden: Shade Garden