Ligularia

Plant Information

Taxonomic Name: Ligularia przewalskii
Common Name: Ligularia
Garden: Shade Garden