White Margagon Lily

Plant Information

Taxonomic Name: Lilium martagon cv. Album
Common Name: White Margagon Lily
Garden: Shade Garden