Korean Feather Grass

Plant Information

Taxonomic Name: Calamagrostis brachytricha
Common Name: Korean Feather Grass