White False Indigo

Plant Information

Taxonomic Name: Baptisia leucantha
Common Name: White False Indigo