Prairie Smoke

Plant Information

Taxonomic Name: Geum triflorum
Common Name: Prairie Smoke