Oriental Lily

Plant Information

Taxonomic Name: Lilium cv. Anastasia
Common Name: Oriental Lily