Giant Ornamental Onion

Plant Information

Taxonomic Name: Allium giganteum
Common Name: Giant Ornamental Onion