Pennsylvania Sedge

Plant Information

Taxonomic Name: Carex pensylvanica
Common Name: Pennsylvania Sedge