Plant Information

Taxonomic Name: Euphorbia griffithii cv. Fireglow
Garden: Promenade

Plant Information

Taxonomic Name: Carex appalachica
Garden: Promenade